Публикации

Показват се публикации от февруари, 2017

Глава седма. Какво оставихме в наследство?

Изображение
За написването на тази глава е използван текста на презентацията на Мариана Минева, поднесен на семинара в Русе на 4 февруари 2015 г., когато системата на социалните услуги в Община Борово беше представена като добра практика за работа в мрежа. Така е изглеждала системата от услуги в началото на 2015 г. В сферата на социалните услуги Община Борово работи съвместно с: - областни и общински администрации – комисии и обществени съвети; - държавни структури – АСП, РДСП, ДСП, ДАЗД, МВР, БТ, АБХ и др.; - РИО, Ресурсен център, училища, детски градини, местни и училищни комисии, НПО и общности; - РЗИ, здравни заведения, лични лекари и пр.; - други СУ. Социалните услуги, финансирани с държавни средства и средства на ЕС: в гр. Борово ЦСРИ за хора с увреждания ЦОП - приемна грижа ЗЖ за хора с умствена изостаналост ОП ОХСУ – ДСП и домашен помощник Схемата „Нови алтернативи” – личен асистент в с. Брестовица: ДДЛРГ/ДЦ ВХУ ЦНСТ за лица с умствена изостаналост

Глава шеста. Добрите дела, добрите практики и развръзката

Изображение
 Грижата за бедните, слабите, самотните и изоставените е мерилото за зрялост на едно общество. Община Борово показа, че умее да работи с грижа за хората в неравностойно положение. Благодарност за това заслужават служителите, заети с нелеката задача да работят в социалната сфера. (106 – Пролетен празник в ЦСРИ „Детелина“, по повод 10-годишния юбилей на услугата).             През 2014 г. ние най-накрая успяхме да осъществим всичките си амбициозни планове. Препускащото преструктуриране, подхванато през 2010 г., най после приключи в началото на м. юни. В деня, когато православната църква почита Свети Дух открихме новите услуги, финансирани в следствие на последното цялостно преструктуриране. За 2015 г. ни оставаше само да закрием ДДЛРГ „Св. Иван Рилски“, останал вече с една четвърт от обема си, и на негово място да открием последната нова малка услуга в общността. Станахме отличници, но не защото ние мислехме така за себе си, а защото така ни определяха специалистите. (107 – Про

Глава пета. Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“

Изображение
Нели Цветкова в новия офис на ОП ОХСУ През 2013 г. Община Борово реши да създаде Общинско предприятие «Обществено хранене и социални услуги». То е специализирано звено, което се финансира от общинския бюджет, от собствени приходи и други източници – проекти и програми. Отговаря за: приготвянето и доставката на храната на децата и учениците в звената на бюджетна издръжка; на децата и лицата с увреждания, на лицата в нетрудоспособна възраст, на военноветераните, военноинвалидите по домовете; предоставянето на услугите „домашен санитар – домашен помощник”, „приготвянето и доставянето на храна – кетъринг” на лица с настоящ адрес в община Борово. (102 – Автомобилите на ОП ОХСУ) Към началото на сформирането си предприятието доставяше храна на 198 лица с увреждания, военноветерани и хора в надтрудоспособна възраст, потребители на услугата «домашен социален патронаж» и кетъринг на 20 лица. Храна се доставяше и на 160 деца, ученици и младежи от ОДЗ и СОУ в град Борово и на потребит

Глава четвърта Деинституционализацията на институционализираните деца и младежи

Изображение
Изискването към общините да се създават обществени съвети съществува от самото начало на приемането на Закона за социалното подпомагане (2003), но години наред то не се изпълняваше. Около 2010 г. държавата започна да налага стриктно спазването на социалното законодателство и обществените съвети бяха сформирани навсякъде.             След изтичане на финансирането по проект „Дневен център за децата от ДДЛРГ „Св. Иван Рилски“ на 30.09.2010 г., от 2011 г. Община Борово получи финансиране в размер на почти 110 000 лв за утвърждаване на услугата като държавно делегирана дейност, считано от 01 януари 2011 г. Дневният център за деца с увреждания получи името „Патиланци“ и започна реално да работи или от началото на юни или от началото на юли. Забравила съм точната дата, а и вече не разполагам с документи. (Снимка 97 – Работа по проект „Дневен център за децата от ДДЛРГ „Св. Иван Рилски“, село Брестовица“, с Любов Лукарева и Анна Георгиева)             За 2010 г. не съм запазила нито

Глава трета. Система от социални услуги

Изображение
 През 2010 г. Общински съвет – Борово с Решение № 349 от 31.03.2010 г прие за изпълнение Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015). През 2010 г. Стратегията бе изменена с Решение № 413 от 28.07.2013 г. на Общински съвет – Борово. Целеше се създаване на Преходно жилище в сградата на ДДЛРГ като етап на процеса на деинституционализация на децата, които се отглеждат в специализирана институция.             Преходното жилище в село Брестовица беше следващата пета услуга, за разработването на която през 2010 и 2011 г. работихме усилено. До началото на 2010 г. в Община Борово съществуваха четири държавно делегирани услуги: ДДЛРГ в село Брестовица, което в следващите години преструктурирахме на етапи, ЦСРИ „Детелина“ за хора с увреждания, ДЦДУ за деца с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в Борово. Домашният социален патронаж продължаваше да бъде уважавана от управляващите услуга, които все пак намираха пари да я финансират. През 2009-201

Глава втора. С разбирателство се стига по-далече

Изображение
Изборите през 2007 г. освен много реваншизъм, доведоха на кметския стол представител на ГЕРБ. Политическата кампания бе злостна и груба, пълна със закани на всички нива. Лично Бойко Борисов дойде в Борово и заговори на езика на разделението и омраза. Все пак, въпреки оказания вътрешнопартиен натиск, кметът д-р Иван Попов запази „обречените“ професионалистите от стария екип и се захвана да работи с тях за доизграждане сферата на социалните услуги. Благодарна съм му за това. Трудно оцеляхме, но поне имахме възможност да работим. В определени години от човешкия живот възможността да работиш за кауза, която си приел като своя, е голямо благо!             Интервю на Лилия Рачев с д-р Иван Попов, в. „Форум“, бр. 37, 25 септември – 1 октомври 2008 г. „В малките селища могат да се случват добри и красиви неща“             - Има ли много възрастни хора в общината, които се нуждаят от обгрижване. Дневният център какви услуги им предлага? -           Друг приоритет на общината е разв

Глава първа. Трудни началните стъпки

Изображение
В началото на 2003 г. излезе новия Закон за социално подпомагане, с него бяха очертани насоките в социалната политика на държавата. Социалистическата система на домове за хора с увреждания с огромен брой настанени, скрити в малки селца и градове, започна да се променя по посока на деинституционализация за онези от тях, които все пак могат да управляват живота си самостоятелно. Започнаха да се създават малки услуги в общността или услуги от резидентен тип с малък капацитет, с условия, близки до семейните, а социалната работа пое посоката на индивидуалната оценка и плана за грижи.             Още в средата на 2003 г. Община Борово прави първата постъпка за създаване на услуга от нов тип – ЦСРИ за хората с увреждания. Заслуга за това има единственият тогава професионален социален работник в общината – Нели Цветкова – по онова време управител на Домашен социален патронаж. Мотивационното предложение от страна на Община Борово е изготвено от Татяна Стоянова. В края на 2003 г. със Закон

ВТОРА ЧАСТ За добрите практики, социалната сфера и работата в мрежа. Увод с шепа презрение

Изображение
За мен годините, за които разказвам, са незабравими и защото между хората все още не съществуваше агресията, непоносимостта и тоталното разделение. В най-зловещия си вид то дойде през 2015 г. И преди имаше политически дрязки, боричкания и интриги, някои безобразно грозни и отвратителни, но нормалността не беше изчезнала напълно от живота ни. В Борово нормалността започна да изчезва стремглаво през лятото и есента на 2007 г., когато в местната власт нахлу вихрушката ГЕРБ. ГЕРБ тогава в Борово, по-късно в цялото общество създадоха крайната непоносимост между хората, разделение, което никога няма да се преживее, със сигурност не и докато ние сме между живите. Те изискваха/изискват от „своите“ да се делят от простосмъртните, да не казват нищо добро за постигнатото преди тях, да твърдят, че са заварили тежко наследство и че всичко добро започва и свършва с тях. Забравяха, че тези преди тях, „лошите“, не са изчезнали безвъзвратно, че са живи, че помнят и няма да позволят и на друг

Глава седма. Краят на една епоха

Изображение
Знаех, че 2015 г. е изборна година, а това означава, че животът ще натежи от злоба и агресия. Честно казано, в началото не обръщах внимание. Филмът се повтаряше вече 20 години, антигерои в него бяха едни и същи лица. Бях потънала в мисията си да прегледам на терен всичко необходимо за заснемането на филмите, както и да подготвя текстовете за всяко едно. Разказвам за работата  на Община Борово в сферата на туризма на заседание на Областната комисия Не че колегите от читалищата не си знаеха работата, напротив – всяко читалище си имаше задача за кой филм да се подготви и се справяше отлично. Текстовете обаче бяха моята част от екипната работа. Чувствах се длъжна да знам всичко за всеки филм, продължавах да поддържам връзка с екипите, за да съм сигурна, че ще се работи точно по зададения график. Разбира се, творческите колективи, които заснеха филмчетата, промениха подготвените от мен текстове, но това че те бяха са готови напълно в началото на 2015 г., подпомогна много снимачния пр