Глава трета. Система от социални услуги


 През 2010 г. Общински съвет – Борово с Решение № 349 от 31.03.2010 г прие за изпълнение Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015). През 2010 г. Стратегията бе изменена с Решение № 413 от 28.07.2013 г. на Общински съвет – Борово. Целеше се създаване на Преходно жилище в сградата на ДДЛРГ като етап на процеса на деинституционализация на децата, които се отглеждат в специализирана институция.

            Преходното жилище в село Брестовица беше следващата пета услуга, за разработването на която през 2010 и 2011 г. работихме усилено. До началото на 2010 г. в Община Борово съществуваха четири държавно делегирани услуги: ДДЛРГ в село Брестовица, което в следващите години преструктурирахме на етапи, ЦСРИ „Детелина“ за хора с увреждания, ДЦДУ за деца с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в Борово. Домашният социален патронаж продължаваше да бъде уважавана от управляващите услуга, които все пак намираха пари да я финансират. През 2009-2010 г. работеха и двете услуги по проектите на ОП за развитие на човешките услуги – Дневен център в село Брестовица и услугите по проект „Подай ми ръка!“ – „социален асистент“ и „домашен помощник“. Затова вече можем да говорим за система от социални услуги.
Ако през 2008 г. Община Борово можеше да се похвали само с услугата добра практика ЦСРИ, постигнато от първия екип социални работници и с личните заслуги на Милка Павлова, то от м. октомври 2009 г. в Община Борово вече работеха седем социални услуги, една общинска: Домашен социален патронаж, четири с държавна издръжка и две – с пари от оперативните програми на ЕС.
            Тук е моментът да кажа нещо изключително важно, политическата конюнктура не препятстваше работата с държавните структури в социалната сфера. Напротив, всичко това нямаше да се случи без изключителната подкрепа на работещите в Агенцията за социално подпомагане на всички нива от местния отдел, пред ДСП – Бяла, РДСП – Русе до началниците в София. Подкрепа, разбиране и помощ получавахме от Областна администрация, РЗИ, РИО на МОНТ и всички държавни институции, НПО.
            Успехите на специалистите, които вече бяха успехи на общината, дадоха основание да се търси финансиране за пета услуга, делегирана от държавата дейност – „Преходно жилище“ в село Брестовица. През 2011 г. Община Борово спечели проект от Фонд „Социална закрила” за обзавеждането му, а през 2012 г. беше довършен ремонта на помещенията. За да се получи самостоятелна и независима от ДДЛРГ услуга, през 2011 г. беше изграден отделен вход и стълбище, което води до втория етаж на сградата. Дванадесет помещения от втори етаж на бившето ДДЛРГ се превърнаха в малък дом. Новата малка услуга разполага с кухня, трапезария, дневна, офис за екипа, склад и четири стаи със санитарни възли, в които спокойно и комфортно могат да живеят дванадесет потребители.
            Разчетите за определяне на капацитета на Преходното жилище бяха направени въз основа на броя на децата през 2010 г. Три години – 2010, 2011, 2012 Община Борово кандидатства неуспешно за разкриване на услугата „Преходно жилище”. Причините тя да не получи разрешение за нея, въпреки доказаната необходимост, извършен ремонт на помещенията и пълното им оборудване, са свитите държавни финансови средства, както и нежеланието на общинското ръководство за услугата да се кандидатства с компенсирана промяна.
От 2010 г. държавата даде правомощия на общинските съвети да намаляват капацитета на съществуващите неефективни институции и с освободените средства да се разкриват нови малки услуги с по-добри битови и социални условия за настанените в тях. За съжаление заради тази недалновидност на тогавашния кмет през трите години на неуспешно кандидатстване една част от децата навършиха пълнолетие и станаха лица, т. е. възрастни. Така намаляха потребителите за услуга „Преходно жилище“. За неспециалистите трябва да поясня, че в Преходно жилище обичайно се настаняват деца на възраст между 16 и 18 г. Това се прави, за да им се даде възможност за по-голяма самостоятелност, под контрола на специалистите. 
           

Коментари

Популярни публикации от този блог

Добре дошли в Странджа!

Билките и техните магии за любов и раздяла

Бразая в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф