Глава седма. Какво оставихме в наследство?


За написването на тази глава е използван текста на презентацията на Мариана Минева, поднесен на семинара в Русе на 4 февруари 2015 г., когато системата на социалните услуги в Община Борово беше представена като добра практика за работа в мрежа. Така е изглеждала системата от услуги в началото на 2015 г.


В сферата на социалните услуги Община Борово работи съвместно с:
- областни и общински администрации – комисии и обществени съвети;
- държавни структури – АСП, РДСП, ДСП, ДАЗД, МВР, БТ, АБХ и др.;
- РИО, Ресурсен център, училища, детски градини, местни и училищни комисии, НПО и общности;
- РЗИ, здравни заведения, лични лекари и пр.;
- други СУ.
Социалните услуги, финансирани с държавни средства и средства на ЕС:
в гр. Борово
ЦСРИ за хора с увреждания
ЦОП - приемна грижа
ЗЖ за хора с умствена изостаналост
ОП ОХСУ – ДСП и домашен помощник
Схемата „Нови алтернативи” – личен асистент
в с. Брестовица:
ДДЛРГ/ДЦ ВХУ
ЦНСТ за лица с умствена изостаналост
ЦНСТ за хора с умствена изостаналост
Преходно жилище
Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” – услугите се финансират със средства от общинския бюджет
ДСП – капацитет 245 места
„домашен помощник” и „домашен санитар” – 33 потребители
кетъринг – училища, детска градина, социални услуги с настаняване – обслужване на над 150 деца, ученици и потребители ежедневно
ВРЕМЕВИ ГРАФИК за работа през 2015 г.
- Закриване на ДДЛРГ – 01.07.2015 г.;
- Разкриване на ДЦ ВХУ – считано от 10.07.2015 г.с капацитет 10 места;
(Дневен център за възрастни хора с увреждания)
- СУ „личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа” на АСП;
- СУ „домашен помощник” и „домашен санитар” по проект по бъдеща схема на ОПРЧР (2016 – 2020).
Планирани дейности за периода 2016 – 2020 г.
- Запазване на СУ (делегирани дейности и по проекти) и повишаване качеството на предоставянето им;
- Изграждане на ЦНСТ за възрастни хора;
- Изграждане на спортно-възстановителен център;
- Разширяване на дейността на ОП ОХСУ;
- Създаване на социално предприятие;
- Разкриване на социални услуги за лица без увреждания.
Планирани дейности по промяна на сегашните социални услуги за период 2016 – 2020 г.
- Промяна на услугата Преходно жилище в ЦНСТ за деца и младежи от 01.01.2016 г.;
- Промяна на ЦНСТ за деца и младежи в ЦНСТ за възрастни с деменции в по-късен период до 2020 г.;
- Обособяване на Комплекс за социални услуги - с.Брестовица:
- ЦВСТ ВХУИ
- ЦНСТ ЛУИ
- ПЖ / ЦНСТ за деца и младежи
- ДЦ ВХУ
- Обособяване на Комплекс за социални услуги – гр. Борово:
 - ЦСРИ ХУ
 - ЦОП
 - ЗЖ ЛУИ
            Положителните резултати от съвместната работа в сферата на социалните услуги в Община Борово са: възможности за комплексно обслужване на потребители от всички целеви групи - децата от Преходно жилище и ДДЛРГ „Св. Ив. Рилски” са потребители на ЦОП; младежите от Защитено жилище и Центровете за настаняване от семеен тип са потребители на ЦСРИ „Детелина“. Дългогодишна е практиката да се организират общи мероприятия с потребители, общи обучения на персонала и обмяна на опит. Услугите се управляват от един административен екип. Изградена е ефективна транспортна схема и възможност за заменяемост на персонала. Постигнато е ефективно планиране на услугите на общинско ниво. В системата на социалните услуги работят около 130 лица, които предоставят услуги на над 500 потребители.
            Не си спомням през коя година започнахме да правим дни на социалните услуги, дни на отворените врати, но вероятно е било още през 2010 г., за да се похвалим с първите добри резултати. Но със сигурност помня последния ден, в който това се случи - 22 април 2015 г. Не говоря за евтините имитации на нашите идеи след това, те вече показваха безсилие да се измисли нещо ново и нахалство да се хвалят със свършеното от нас. Помня, че като ме срещаха в Русе бившите ни потребители казваха с огорчение: „Вие се хвалехте с нас, показвахте ни навсякъде, изявявахме се на фестивала (От Дунав до Балкана“). Тези сега превърнаха Деня на социалните услуги в начин да ни отделят отново, да ни скрият, да не сме между хората.) Тъжна констатация, но това могат хората, които останаха. Те са тези, които ме уверяваха, че в ЦСРИ не трябва да се работи с лица с умствена изостаналост, защото са опасни и ги плашат, днес са директори. (115 - 22 април 2015 г. – Ден на социалните услуги на Община Борово)
Повод за последния истински Ден на социалните услуги в Община Борово (22 април 2015) бе отбелязването на първата годишнина от създаването на ЦОП – Борово и разглеждането на Работен вариант на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово за период 2016 – 2020 г. До края на месец юни 2015 г. Общинските съвети в Област Русе трябваше да приемат Общински стратегии за развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2020 г. Работният вариант на Общинската стратегия на Община Борово бе готов и публикуван на сайта на общината, за да могат гражданите да се запознаят с него. Кратък отчет за изпълнението на предходната стратегия за периода 2010 – 2015 г. и схематичен план за бъдещата визия на картата на услугите е изготвен от Мариана Минева – директор на дирекция СА в община Борово. (116 – Мариана Минева и Кристина Георгиева на 22 април 2015 )
В самия край на мандата на Георги Георгиев успяхме да закрием успешно ДДЛРГ „Св. Иван Рилски“ – с. Брестовица и да разкрием последната от услугите там Дневен център за настанените в ЦНСТ възрастни хора. Това стана на 20 октомври 2015 г. (117 и 118 – Откриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в Брестовица, 20 октомври 2015 г.)
Явно се бяхме прочули из цяла България, защото много хора от различни краища ми се обаждаха да ми искат съвети или модел на документи, най-вече за организацията на „социален транспорт“, при нас той съществуваше вече седем години.
            Отново буквално в последните дни на мандата на посещение ни дойдоха колеги от Община Завет да проучат опита ни. Направих снимки за спомен, да се знае и помни. (119 – 120 – С колегите от Община Завет)
            В края на частта, посветена на социалните услуги, се обръщам с безкрайна благодарност за разбирането, подкрепата и отличната съвместна работа към: Катя Петрова, Янита Манолова, Мариела Личева, Елеонора Маринова, Кристина Георгиева, Павел Николаев, Виолетка Йорданова, Величка Иванова, Пенка Попова, Павлина Бранкова, Павлета Стефанова, Ивелина Димитрова, Любов Лукарева, към екипите на ДСП – Бяла и на РДСП – Русе, Областна администрация и Звеното за мониторинг и оценка на работата по общинските и областните стратегии за развитие на социалните услуги.
            Колеги, от сърце ви благодаря!
            Съвместната ни работа ще остане едно от най-хубавите ми професионални преживявания!
            Бъдете здрави!

                        

Коментари

Популярни публикации от този блог

Добре дошли в Странджа!

Билките и техните магии за любов и раздяла

Бразая в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф