Глава четвърта Деинституционализацията на институционализираните деца и младежи


Изискването към общините да се създават обществени съвети съществува от самото начало на приемането на Закона за социалното подпомагане (2003), но години наред то не се изпълняваше. Около 2010 г. държавата започна да налага стриктно спазването на социалното законодателство и обществените съвети бяха сформирани навсякъде.

            След изтичане на финансирането по проект „Дневен център за децата от ДДЛРГ „Св. Иван Рилски“ на 30.09.2010 г., от 2011 г. Община Борово получи финансиране в размер на почти 110 000 лв за утвърждаване на услугата като държавно делегирана дейност, считано от 01 януари 2011 г. Дневният център за деца с увреждания получи името „Патиланци“ и започна реално да работи или от началото на юни или от началото на юли. Забравила съм точната дата, а и вече не разполагам с документи. (Снимка 97 – Работа по проект „Дневен център за децата от ДДЛРГ „Св. Иван Рилски“, село Брестовица“, с Любов Лукарева и Анна Георгиева)
            За 2010 г. не съм запазила нито една статия във вестник, посветена на социалните услуги, не помня причините за това – вероятно не съм имала време да я напиша. Цялата 2010 г. премина в усилна работа за утвърждаване на новите социални услуги. Искам да кажа много добри думи за още един човек – учител, директор и социален работник, с когото имах честта да работя активно до юли 2012 г. – Анна Николаева Георгиева, директор на ПУ „Св. Св. Кирил и Методий“. През годините, за които разказвам, с нея си партнирахме много успешно, тя познаваше работата в сферата, имаше натрупан опит, който й подсказваше верните решения, умееше да пише стратегически текстови и беше работлив човек. Въпреки някои различия помежду ни, се радвах, че работим заедно. От 2007 г., когато ДДЛРГ премина на подчинение на Община Борово до разумното закриване на Помощното училище през 2012-а съумяхме да отстояваме общи принципи и да се подкрепяме, водени от разбирането за важността на това, което правим.
            Анна Николаева е човекът, разработил първият програмен документ за плавността на етапите по преструктурирането на ДДЛРГ още през лятото на 2007 г. Тъй като не съм участник в процеса мога да кажа малко. Срещата за сформиране на екипите, които ще проведат процеса на деинституционализация се е ръководила от Дирекциите по социално подпомагане. През лятото за пръв път мултидисциплинарните екипи получават указания какви са пътищата за промяна на всяка една институция за деца – закриване, преструктуриране и реформиране. След това всеки от обучените екипи е направил анализ на съществуващите институции с предложение кой от вариантите за промяна е подходящ за нея. Указанията за анализа от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) са били така добре изпипани методически, че ръководейки се от тях мултидисциплинарните екипи са направили много точен и верен анализ за съдбата на всяка една институция.
Разбира се, на общината приемник или поне на специалиста „социални дейности“, визията за сложната и перфектна система, която бе постигната по-късно, в началото не беше съвсем ясна. Даже мога да кажа, че беше доста мъглива и постепенно се проясняваше. J Най-важното в онзи най-ранен етап бе, че това са били стъпки в правилната посока.
Още на първата среща всеки екип е представил разработката си и след приемането й от ДАЗД, е започнала работата по нея. Написаните програмни документи действаха в тригодишен период от 2007 до 2010 г. След това в социалното законодателство навлязоха стратегическите документи. Както казах и по-горе, имахме късмет Областната стратегия на Русе да бъде разработена съвместно от голям екип, в които участвахме всички ние за създаването на социалната система в общините. Стратегиите продължиха визията за това какво ще се случи с всяка една от старите институции, съществуващи на територията на областта. (Снимка 98 – Филм по проект „Дневен център за децата от ДДЛРГ „Св. Иван Рилски“, село Брестовица“)

            Съгласно приетата през 2010 г. Областна стратегия за развитие на социални услуги Домът в село Брестовица трябваше да бъде преструктуриран и закрит през 2015 г. От 2011 г. спря настаняването на деца в него. От 2010 г. влезе в сила промяна на Закона за социалното подпомагане, с която при трайно незает капацитет (шест месеца), той се намалява с броя на незаетите места, а това рефлектира върху размера на държавната субсидия.
Указанията на МТСП бяха, че общините трябва да преструктурират услугите си, а новите да се създават в рамките на освободения размер от парични средства в делегирания бюджет на общините. По тази причина, през 2013 г. Общественият съвет за социални услуги в Община Борово предложи на кмета Георгиев и на Общинския съвет преструктуриране на съществуващите в момента услуги, за да се избегне намаляването на държавната субсидия за общината. Много съжалявам, че не съм запазила черновите на множеството варианти, които бяхме разработили, за да предложим на Обществения съвет. Когато направихме анализ на всичките, стана ясно, че този, които единодушно избрахме най-добре и най-точно защитава интересите на потребителите, на специалистите и на общината доставчик. Ако успеехме да реализираме промяната, щяхме да изградим сравнително устойчива в годините система от услуги. (Снимка 99 – С младежите от Защитено жилище, Коледа, 2011 г.)

Промяната се основаваше на следния анализ:
            „Към м. март 2013 г. в Дома в село Брестовица се отглеждат 36 деца и лица на възраст от 9 до 26 години, от тях: пет на възраст от 9 до 13 години; седем - от 14 до 16 г.; дванадесет от 17 до 19 г.,  дванадесет от 20 до 26 г.
            През 2013 г. в ДЦДУ „Патиланци” са настанени 15 деца на възраст от 13 до 18 г. През 2013 г. поради навършване на 18 - годишна възраст от услугата ще бъдат изведени четири деца, а през 2014 г. – още пет. От петнадесетте деца „дневна” услуга ползват само три, останалите 12 ползват „полудневна” или „почасова” грижа, която могат да получат в ЦОП.
            В ДЦДУ „Слънце” от настанените 20 деца – дневна услуга получават само шест; останалите ползват „полудневна” или „почасова” грижа.
            Преструктурирането на ДЦДУ „Слънце” в ЦОП се налага и поради необходимостта да се предоставят следните услуги: превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадането от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучението им в умения на самостоятелен живот, социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
От 2012 г. в община Борово вече има едно приемно семейство. Децата, за които има риск от отпадане от училище, са 20 само в град Борово. Повече от 20 само в град Борово са семействата в риск. Случаите на насилие от дете над друго дете, по данни на ОЗД – Бяла за Община Борово, за 2012 г. са 12, от тях четири случая на насилие над дете от дете, седем – на насилие над дете от възрастен и пр.
            Затова Общественият съвет предложи преструктуриране на Дневен център за деца с увреждания „Слънце” – град Борово с капацитет 20 места в Център за обществена подкрепа с капацитет 40 места. Новият ЦОП ще приеме децата от ДЦДУ „Патиланци”, а и ще придобие възможност да настанява деца от други потребителски групи.
Целта на промяната е в услугата да не се стига до трайно незает капацитет, чрез който общината да губи пари, а оттам услуги за децата с увреждания и работни места.
            Втората промяна беше свързана с преструктуриране на Дневен център за деца с увреждания „Патиланци” – село Брестовица, с капацитет 20 места, в Преходно жилище за младежи (от 16 до 18 г) с капацитет 6 места. Само толкова подходящи деца имаше за тази услуга през 2013 г., другите бяха преместени или навършили 18 г. За да се определи капацитета на услугата се има предвид не само потребността от нея, а и възможността на сградата. Помещенията, ползвани от ДЦДУ „Патиланци” са основно ремонтирани, с подменена дограма, подменени подови настилки, изграден кухненски бокс и локално парно отопление. Но в тях могат да бъдат настанени само шест деца, а и без това необходимостта от тази услуга не е по-голяма.
            Тъй като голяма част от питомците на Дома са на възраст над 18 г. Общественият съвет взе решение в помещенията, предназначени за Преходно жилище в сградата на ДДЛРГ, да се създаде Център за настаняване от семеен тип, с капацитет 12 места. Институционализираните в Брестовица младежи са предимно с тежки интелектуални или множествени увреждания. Поради това те трудно биха могли да се грижат за себе си и се нуждаят от резидентна услуга, в която да бъдат настанени дългосрочно, но животът им да бъде изживян човешки.“
            Разбирам, че миксът от различни стилове, което е отличителната черта на „Речено – сторено“, може би ще затруднява някои читатели. И днес, когато разказвам за случилото се в социалната сфера, аз мисля и пиша като социален работник. Опитах се да преструктурирам разказа си, но се оказа, че съм го натрупала с много и излишни подробности, затова накрая се върнах към конкретиката на първоначалния административно – делови текст.          
            Продължавам с гордост да цитирам предложението на Обществения съвет:
„През 2013 г. в Община Борово съществуват следните услуги делегирани от държавата дейности:
ЦСРИ  “Детелина”, с капацитет 90 места; (Снимка 100 – Спомен от хубавите дни)
Дневен център за деца с увреждания „Слънце”, с капацитет 20 места;
Дневен център за деца с увреждания „Патиланци”, с капацитет 20 места;
Дом за деца лишени от родителски грижи, с капацитет 37 места;
Защитено жилище, с капацитет 8 места.
От 01.01.2014 г. се надявахме Община Борово да разполага със следните държавни услуги:
ЦСРИ  “Детелина”, с капацитет 90 места; (Снимка 101 – Опит да бъдем екип)
ЦОП в град Борово, с капацитет 40 места в помещенията на ДЦДУ „Слънце”;
Преходно жилище, с капацитет 6 места в помещенията на ДЦДУ „Патиланци”;
Дом за деца лишени от родителски грижи, с капацитет 25 места;
ЦНСТ, с капацитет 12 места в помещенията, изградени за Преходно жилище;
Защитено жилище, с капацитет 8 места.“
            В заключение ми се ще да кажа, че преструктурирането на услугите за деца в услуги за лица показа, че Община Борово ТОГАВА (2013) разполага с професионален капацитет да трансформира своите услуги така, че да се доставя най-необходимото на потребителите, като едновременно с това се съхраниха работните места и държавните субсидии. Две години след 25 октомври 2015 г. в Община Борово е извършено едно единствено преструктуриране, указание, за което е останало от нас в старите стратегически документи. Няма как да видите на сайта на общината нашите документи, те са свалени и заменени с нови – преписани от областните, без визия на настоящия екип за това какво се случва в сферата на социалните услуги; допълненият текст в този на областна администрация лесно се разпознава по неграмотността, неяснотата и правописните грешки.
             

Коментари

Популярни публикации от този блог

Добре дошли в Странджа!

Билките и техните магии за любов и раздяла

Бразая в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф