"Детелина" - името на надеждата - част 1

Текст на документален филм, изготвен по  повод 10-та годишнина
от създаването на ЦСРИ  за хора с увреждания “Детелина” в град Борово
/излъчен на 9 април 2014 г. в ЦСРИ за хора с увреждания „Детелина“/



            На 9 април 2004 г. със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане се разкрива: Център за социална рехабилитация и интеграция  за хора с увреждания.
            Името “Детелина” е избрано от първия директор на услугата – Милка Павлова и утвърдено с решение на Общински съвет – Борово през 2004 г.

            ЦСРИ “Детелина” – град Борово осигурява подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социално изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

            Потребители на ЦСРИ “Детелина” са лица с:
Ø  физически увреждания;
Ø  интелектуални затруднения;
Ø  множествени увреждания;
Ø  родители и близки.

            Персонал:
Ø  директор;
Ø  четирима социални работници, които водят случаите на 110 потребители;
Ø  психолог;
Ø  педагог;
Ø  кинезитерапевт;
Ø  медицински рехабилитатор;
Ø  медицински специалист;
Ø  двама трудотерапевти;
Ø  двама шофьори, които осъществяват услугата “социален транспорт” за трудноподвижните потребители.
Ø  друг технически персонал – счетоводител, хигиенист, портиер, общ работник, огняр. /ЦСРИ има локално парно отопление/

Един опит за кратка „история”
            
      Зад административните текстове, които пишем ежедневно, зад официалните факти, които трябва да бъдат съобщени с подходящата терминология, живее един друг текст – текстът на делника и празника в Център “Детелина”. Затова ще изоставим официалните фрази и терминологичния  “жаргон” и наистина ще се опитаме да представим нашата работа през годините като филм – със сюжет, с драматични обрати, с радости и скърби и разбира се с хепи енд.
През  2004 г. Общински съвет -  Борово  отреди за  място на нашия бъдещ дом - сграда общинска собственост, която се намира в град Борово, на адрес – ул.  „Първи май” № 2. “Домът Детелина”  бързо се превърна в желано място за  хората с увреждания, защото ние успяхме да създадем домашен уют, а красивият парк подпомогна начинанието ни. Първоначално услугата ЦСРИ беше предназначена за 68 лица, а за потребителите щяха да се грижат  12 души.


През 2006 г. поради видимата устойчивост на социалната услуга, непрекъснат растящ брой на лицата, желаещи да я ползват, и подобряване на здравословното състояние на нашите ползватели, капацитетът на ЦСРИ беше увеличен на 90 потребители, а персоналът  на 15 души.
През 2008 г.  постигнахме едно от първите признания за нашия труд – проведе се медийното представяне на Центъра като добра практика в сферата на социалните услуги в общността за област Русе.
През 2009 г. се сдобихме с автомобил  Ford Transit Kombi Van FWD 300 SWB, товаропътнически, 5+1 места. С него започнахме да извършваме услугата «социален транспорт» за хората със затруднения в придвижването. 


            За пръв път на 5 септември 2004 г. обществеността на град Борово  посети ЦСРИ „Детелина”. Годините се занизаха и неусетно дойде 2009 г. През април отпразнувахме  първия  юбилей  на услугата – 5 години от разкриването й.
През 2011 г. сградата на ЦСРИ бе основно ремонтирана по програма на МТСП «Красива България». Вече разполагаме с достъпна архитектурна среда за хора с увреждания – рампа, асансьор, тоалетни. На официалното откриване след ремонта дойде  министъра на труда и социалната политика – Тотьо Младенов.
Когато гледаме снимките от първите занимания в ЦСРИ, едва тогава разбираме колко години са минали. Старите албуми пазят атмосферата на постепенното  превръщане на Център “Детелина” в дом. И днес все още се усеща  колко уютно и спокойно са се разположили потребителите в този дом, под грижите на медицински специалисти и  социални работници. 
През години едновременно  с услугата, се развивахме и ние, служителите,  съумявахме да работи все по-уверено  и  професионално, като се учим в движение. И понеже това е юбилеен филм няма да говорим за трудностите, честите промени в документацията или в указанията, липсата на яснота в началото. Само ще загатнем за тях, защото обещахме в нашия филм да има реализъм, достоверност и драматични обрати.
През 2012 г. за пръв път решихме да проведем информационна кампания в останалите населени места извън град Борово. Кампанията имаше добър отзвук, набраха  се голям брой кандидат – потребители и затова  за пръв път през 2012 г. получихме разрешение  в ЦСРИ да настаним 10 потребители над капацитета от 90 места. Или през 2012 г. обслужвахме вече 100 потребители.
Много дълго време   груповата  работа  с  хората с физически увреждания, беше  позната сред обществеността на града като „сбирките  във вторник”, ръководени от Дияна Максимова – сътрудник социални дейности. 

За „Детелина” – с любов!

            Така неусетно изминаха десет години.  Център „Детелина” даде и получи много подкрепа,  радостни мигове, усмивки, добро настроение и много, много любов. Неусетно служители и потребители се  превърнахме в едно семейство - голямо, щастливо и сговорно.  Кавгите бързо утихваха, усмивките бързо огряваха тъжните лица, денят ставаше по-ведър, а добрите думи – „Благодаря”, „Какво щяхме да правим без  вас”, „Добре че сте вие”, „Да сте живи и здрави” звучаха всеки ден. Затова делникът  в „Детелина” стана празник  на уважението, добротата, милосърдието и състраданието.  На снимките ще видите  много усмихнати и ведри хора – потребители и служители,  семейство „Детелина”, под четирилистния знак на  щастието и надеждата. Затова в нашия делник може да видите усърдна работа пред компютъра, но и празнична фриволна атмосфера, много прегръдки, усмивки, а за спомен са останали много снимки - на принципа: всеки с всеки. 
            В запазена марка на услугата превърнахме традиционната кулинарна изложба, която подготвяхме четири последователни години от 2010 до 2013 г. включително. В нея служители и потребители показвахме незабравеното и наученото в основното българско женско умение – да създаваме атмосферата на празника и чрез  храната. Основна заслуга за тези “епикурейски” празници  имаха двама души – Дияна Максимова и Недка Иванова.
            В края на 2013 г. изпратихме в заслужена почивка - пенсия двама от първите служители в ЦСРИ – Дияна Максимова и Иван Джуров. Какво им подарихме на раздяла? Спомени  - спомени за миналото и надежда за бъдещото. Годините на работа с хора с увреждания и хора в надтрудоспособна възраст ни научиха, че човек живее добре и пълноценно на  всяка възраст, въпреки трудностите, болестите и страданието, когато до себе си има друг човек, който го подкрепя. Това пожелахме и на нашите колеги.

„С песен в сърцето”

Че пеят по жетва, пеят моми тъмнооки,
момци ги припяват и вечер край порти причакват,
и пеят по сватби, седенки в нощи дълбоки,
и майки пеят - пеят, когато оплакват.

О, песен такава - злокобно, сподавено-тиха,
не си още чувал и може би никъде няма,
защото и няма народ с орисия по-лиха
и с мъка по-тежка, и с воля - безропотно няма.

                                                                                  „Моята Песен” – Елисавета Багряна

            Пита ли ли сте се защо нашият народ пее толкова много? Защо с песента българинът надмогва страданието и болката, с песента говори за любовта и мъката си, за  надеждата и вярата си. И ние в „Детелина” пеем много,  може би защото имахме късмет нашият психолог Дарина Маринова да обича песента повече от всичко. А пеенето е заразително и вълнуващо. И така с песен през годините, неусетно остаряхме и помъдряхме, но пропуснахме да забележим това. 
            Създадохме традициите на големите майски концерти. Първоначално те бяха само за потребителите и служителите. През 2013 г. поканихме всичките си 110 потребители, техните семейства и приятели и нашите колеги – служители и потребители на другите социални  услуги в община Борово. Тази – 2014 година на концерта през май поканихме целия град и... половината община. Защото всъщност това е интеграцията – да докажеш, че хората с увреждания, са просто хора – със своите проблеми и затруднения, но и със своите възможности, талант, умения и знания, пълноценни и пълноправни членове на обществото.



Група „Надежда”

            Може би по снимките виждате лицата на едни и същи пеещи хора. Нашите потребители един ден взеха решение да създадат своя певческа група, която нарекоха „Надежда”. И понеже повечето от тях са хора в надтрудоспособна възраст, т. е. пенсионери,  казаха на своята ръководителка, че предпочитат да пеят стари градски песни, напомняли им за миналото, когато били млади и красиви, когато романтиката и любовта се изразявали с  нежни и топли слова. Така  се роди група „Надежда” и заживя свой собствен живот. През юли 2013 г. певческа група “Надежда” бе поканена за самостоятелно участие в предаването “Ако зажалиш” в телевизия “СКАТ”.

„Обичам моята Родина”

Обичам моята Родина,
с природните й красоти,
реки, поля, гори и планини
и плодородни долини.

Обичам родния край най-красив,
зелен, там дето аз съм роден.
Обичам родното с мирис на бор градче,
Борово, то се зове, зове!       
                   „Мое прекрасно Борово”
                  Текст и музика – Вили Радков, песен написана за туристическия хор на читалище “Искра 1898”, припозната като неофициален химн на Борово
              
            Не си спомням кой от нашите писатели беше казал, че българинът пътувал по света, само за да търси и намира препитание. Може би това е било така векове наред,  всъщност и днес българинът продължава да пътува, за да намира препитание, но и за да опознава света - страни и народи. Ние пътуваме, за да се откъснем от еднообразието на ежедневието и за да опознаем и обикнем още повече България. Пътуването, вглеждането в другото, различното, отваря светогледа, възкресява историята и показва, че на всяка възраст човек може да научи нещо или да си припомни друго, отдавна забравено.

Всеки човек има какво да даде

Както казахме през 2013 г. нашите потребители са вече 110. Желаещите да ползват  услуги в ЦСРИ постоянно се увеличават, въпреки че са настанени 110 лица, за услугата има чакащи през цялата 2013 г.  За 2014 г. имаме намерение да обслужваме  116 потребители. Все по-голям става броя и на младежите с интелектуални затруднения, които са част от нашето семейство «Детелина». Работата с тях е по-различна от работата с хората с физически увреждания. Резултатите се постигат бавно и са минимални. Освен това, усилията като че ли са безкрайни, защото хората с ментални затруднения изискват подкрепа през целия си живот. 
Всъщност присъствието на хората с увреждания в обществото или в едно семейство поставя на изпитание човещината у здравите, у хората без проблемите. Те, хората с увреждания, ни учат, че за да работиш в социалната сфера, е необходимо не само да си отличен професионалист, но и да си милосърден и състрадателен човек. Затова пък хората с увреждания са способни да дадат безкомпромисна обич и топлота, привързаност и всеотдайност. И още нещо ценно има в нашата работа – с годините се научаваш да се радваш на простичките неща – когато твоят възпитаник си е направил сандвич, сам, без да му помагаш или да му подсказваш, когато се е сресал добре, както си му казал, когато е оцветил картинка, без да е излязъл от контура, когато сам, тайно от теб, ти е изработил картичка или мартеничка, за да те изненада. Всъщност най-големият урок, който получаваме от нашата работа, е този, че човешкото щастието не е в парите, в богатството, в бързите коли или околосветските обиколки. Щастието е в простотата и щедростта на чувствата, в общуването между различните хора, в способността да приемеш различния и да го подкрепяш в ежедневното пътуване към неговата човешка самостоятелност. Затова снимките показват усмихнатите и ведри лица на нашите потребители, но и нашите собствени усмихнати лица. 



Да живеем здравословно!

            И колкото и да е важно да каляваме духа, не по-малко важно е да каляваме тялото. Голяма част от ежедневните ни задължения са свързани с укрепване на здравето на нашите потребители, със здравна профилактика, медицинска рехабилитация и др. Или голяма част от нашия живот е зает да преборваме болестите и последиците от тях.
            Важно място в дейността на ЦСРИ “Детелина” заема медицинската рехабилитация. В далечното време на началото на услугата, когато още нямаше точно определение какво е ЦСРИ /Център “Детелина” е разкрит две години преди АСП да издаде първата методика за услугата/, много спорихме трябва ли ЦСРИ да предоставя медицинска рехабилитация или рехабилитацията трябва да е само социална. 

            Днес ЦСРИ “Детелина” предоставя:
Ø  физикална терапия;
Ø  ЛФК в група;
Ø  индивидална работа на кинезитерапевта за решаване на конкретен проблем или насочен към профилактика  и/или компенсиране на увреждането;
Ø  здравни грижи от медицинския специалист;

Уредите в първата медицинска рехабилитация в ЦСРИ. Тя е открита на 5 септмеври 2004 г. от почетния гражданин на Борово Христо Марков

            Може би през десетте години направихме една сериозна равносметка,  че здравната профилактика е най-големият помощник в работата ни. Затова в годините изнасянето на здравни беседи заемаше много важно място в календара на дейностите. Не винаги добрата здравна профилактика се прави от медицински светила. Необходимо е, по-скоро умението да мотивираме хората сами да се грижат за здравето си, да ни съдействат, за да постигнем предвидения резултат. Научихме се да говорим достъпно и разбираемо, как, сами, ежедневно да се грижим за себе си с елементарни и прости средства. Здравните беседи се изнасяха от тези от нас, които имат медицинско образование, канехме специалисти от другите социални услуги, а и външни лектори. 

Коментари

Популярни публикации от този блог

Добре дошли в Странджа!

Билките и техните магии за любов и раздяла

Бразая в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф