С грижа за хората в неравностойно положение

В началото на  2003 г. излезе новият Закон за социално подпомагане, с него бяха очертани насоките в социалната политика на държавата. Социалистическата система на  домове за хора с увреждания с огромен брой настанени, скрити в малки селца и градове, започна да се променя по посока на деинституционализацията на онези от тях, които все пак могат да управляват живота си самостоятелно. Започнаха да се създават малки услуги в общността или услуги от резидентен тип с малък капацитет, с условия, близки до семейните, а социалната работа пое посоката на индивидуалната оценка и план за грижи.
            . В края на 2003 г. със Закона за държавния бюджет Община Борово получава разрешение за стартиране на услугата ЦСРИ в град Борово с капацитет 68 места. И така в началото на 2004 г. Борово става една от първите общини в страната, която се сдобива със социална услуга в общността за хора с увреждания. През 2006 г. услугата се доказва като добра практика и Община Борово получава разрешение от МТСП капацитетът на услугата да се промени от 68 на 90 места.

Още в средата на 2003 г. Община Борово прави първата постъпка за създаване на услуга от нов тип – ЦСРИ за хората с увреждания. Заслуга за това има единствения тогава професионално подготвен социален работник в общината – Нели Цветкова – по онова време управител на Домашен социален патронаж
            От началото на 2009 г. социалните услуги в общността се увеличават с още две – Дневен център за деца с увреждания  и Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения в град Борово.
            През лятото на 2009 г. община Борово печели два проекта по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, единият - “Подай ми ръка!” - за доставката на услуги в обичайната домашна среда – “домашен помощник” и “социален асистент”, вторият – по схема за “По-добро бъдеще на децата” за разкриване на  Дневен център за деца с увреждания в село Брестовица, за децата от Дома.
            През 2009 г. държавата реши да сложи друг ред в кандидатстването за услуги в общността и през 2010 г.  Народното събрание прие изменение на Закона за социално подпомагане, с което задължи всяка област и община да разработи своя социална стратегия. Област Русе имаше невероятния късмет нейната стратегия да бъде разработена по пилотен проект, с помощта на Уницеф.
           
През 2010 г. Общински съвет – Борово с Решение № 349 от 31.03.2010 г прие за изпълнение Общинска стратегия за развитие на социални услуги /2010-2015/. През 2010 г. Стратегията бе изменена с Решение № 413 от 28.07.2013 г. на Общински съвет – Борово. Целеше се създаване на Преходно жилище в сградата на ДДЛРГ като етап на процеса на деинституционализация на децата, които се отглеждат в специализирана институция.
         През 2011 г. Община Борово спечели проект от Фонд “Социална закрила” за обзавеждане на Преходното жилище, а през 2012 г. беше довършен ремонта на помещенията. За да се получи самостоятелна и независима от ДДЛРГ услуга, през 2011 г. беше изграден отделен вход и стълбище, което води до втория етаж. Дванадесет помещения от бившия втори етаж се превърнаха в малък дом. Новата малка услуга разполага с кухня, трапезария, дневна, офис за екипа, склад и четири стаи със санитарни възли, в които спокойно и комфортно могат да живеят дванадесет потребители.
           
Разчетите за определяне на капацитета на Преходното жилище бяха направени въз основа на броя на децата през 2010 г. Вече четири години – 2010, 2011, 2012 и 2013 година Община Борово кандидатства неуспешно за разкриване на услугата “Преходно жилище”. Причините тя да не се разкрие въпреки доказаната необходимост, извършен ремонт на помещенията и пълното им оборудване, са свитите държавни финансови средства за нови услуги. През четирите години на неуспешно кандидатстване децата, навършиха пълнолетие и станаха лица, т. е. възрастни.
            Съгласно съществуващата областна стратегия за развитие на социални услуги Домът в село Брестовица трябваше да бъде преструктуриран и закрит през 2015 г. От 2011 г. се спря настаняването на деца в него. От 2010 г. влезе в сила промяна на Закона за социалното подпомагане, с която при трайно незает капацитет /шест месеца/, той се намалява с броя на незаетите места, а това рефлектира върху размера на държавната субсидия. И така за периода 2011 – 2013 г. субсидията на ДДЛРГ беше намалена с повече от 300 000 лв. В края на 2012 г. указанията на МТСП бяха, че общините трябва да преструктурират услугите си, така че новите услуги да се създават и преструктурират в рамките на отпуснатата от държавата субсидия. По тази причина, през 2013 г. Обществения съвет за социални услуги в Община Борово предложи на Кмета на Община Борово и на Общинския съвет преструктуриране на съществуващите в момента услуги, за да се избегне намаляването на държавната субсидия за общината. Промяната се основаваше на следния анализ:
            Към м. март 2013 г.  в Дома в село Брестовица се отглеждат 36 деца и лица на възраст от 9 до 26 години, от тях: пет на възраст от 9 до 13 години; седем - от 14 до 16 г.; дванадесет от 17 до 19 г., и дванадесет от 20 до 26 г.
           
През 2013 г. в ДЦДУ “Патиланци” са настанени 15 деца на възраст от 13 до 18 г. През 2013 г. поради навършване на 18 - годишна възраст от услугата ще бъдат изведени четири деца, а през 2014 г. – още пет. От петнадесетте деца “дневна” услуга ползват само три, останалите 12 ползват “полудневна” или “почасова” грижа, която могат да получат в ЦОП.
            В ДЦДУ “Слънце” от настанените 20 деца – дневна услуга получават само шест; останалите ползват „полудневна” или „почасова” грижа;
            Преструктурирането на ДЦДУ “Слънце” в ЦОП се налага и поради необходимостта да се предоставят следните услуги: превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. От 2012 г. в община Борово вече има едно приемно семейство. Децата, за които има риск от отпадане от училище, са 20 само в град Борово. Повече от 20 само в град Борово са семействата в риск. Случаите на насилие от дете над друго дете, по данни на ОЗД – Бяла за Община Борово, за 2012 г. са 12, от тях четири случая на насилие над дете от дете, седем – на насилие над  дете от възрастен, един – неидентифициран.
           
Затова Общественият съвет предложи преструктуриране на Дневен център за деца с увреждания “Слънце” – град Борово с капацитет 20 места в Център за обществена подкрепа с капацитет 40 места. Новият ЦОП ще приеме децата от ДЦДУ “Патиланци”, а и ще придобие възможност да настанява деца от други потребителски групи.  Целта на промяната е в услугата да не се достига до трайно незает капацитет, чрез който общината да губи пари, а от там услуги за децата с увреждания и работни места.
            Втората промяна беше свързана с преструктуриране на Дневен център за деца с увреждания “Патиланци” – село Брестовица, с капацитет 20 места в Преходно жилище за младежи /от 16 до 18 г/ с капацитет 6 места. За да се определи капацитета на услугата се има предвид не само потребността от услуга, но и възможността на сградата. Помещенията, ползвани от ДЦДУ “Патиланци” са основно ремонтирани, с подменена дограма, подменини подови настилки, изграден кухненски бокс и локално парно отопление. Но в тях могат да бъдат настанени само шест деца, а и без това необходимостта от места в тази услуга не е по-голяма.
            Тъй като голяма част от питомците на Дома са на възраст над 18 г. Общественият съвет взе решение в помещенията, предназначени за Преходно жилище да се създаде Център за настаняване от семеен тип, с капацитет 12 места. Институционализираните в Брестовица младежи са предимно с тежки интелектуални или множествени увреждания. Поради това те трудно биха могли да се грижат за себе си и се нуждаят от резидентна услуга, в която да бъдат настанени дългосрочно, но животът им да бъде изживян човешки.

           
            В момента в Община Борово съществуват следните услуги делегирани от държавата дейности:
Ø  ЦСРИ  “Детелина” с капацитет 90 места;
Ø  Дневен център за деца с увреждания “Слънце” с капацитет 20 места;
Ø  Дневен център за деца с увреждания “Патиланци” с капацитет 20 места;
Ø  Дом за деца лишени от родителски грижи с капацитет 37 места;
Ø  Защитено жилище с капацитет 8 места.
     
От 01.01.2014 г. се надяваме Община Борово да разполага със следните държавни услуги:
Ø  ЦСРИ  “Детелина” с капацитет 90 места;
Ø  ЦОП в град Борово с капацитет 40 места в помещенията на ДЦДУ “Слънце”;
Ø  Преходно жилище с капацитет 6 места в помещинията на ДЦДУ “Патиланци”;
Ø  Дом за деца лишени от родителски грижи с капацитет 25 места;
Ø  ЦНСТ с капацитет 12 места в помещенията, изградени за Преходно жилище;
Ø  Защитено жилище с капацитет 8 места.

            Преструктурирането на услугите за деца в услуги за лица показа, че Община Борово разполага с професионален капацитет да трансформира своите услуги така, че да се доставят най-необходимото на потребителите, като едновременно с това се съхранят работните места.
            През 2013 г. Община Борово реши да създаде Общинско предприятие «Обществено хранене и социални услуги». То е специализирано звено на Община Борово, което се финансира от общинския бюджет, от собствени приходи и други източници – проекти и програми. Отговаря за: приготвяне и доставка на храна на деца, ученици в звената на бюджетна издръжка;  на деца и лица с увреждания, лица в нетрудоспособна възраст, военноветерани, военноинвалиди по домовете; предоставяне на услугите „домашен санитар – домашен помощник”, „приготвяне и доставяне на храна – кетъринг” на лица с настоящ адрес в община Борово. В момента предприятието  доставя храна на 198 лица с увреждания, военноветерани и хора в надтрудоспособна възраст, потребители на услугата «домашен социален патронаж», кетъринг на 20 лица. Храна се доставя и на 160 деца, ученици и младежи от ОДЗ и СОУ в град Борово и на потребителите на четири социални услуги – ДДЛРГ, ЗЖ, и двата дневни центъра за деца с увреждания.
            Доставката на услуга «домашен помощник – домашен санитар»  ще се осъществява от Общинско предприятие «Обществено хранене и социални услуги» от 01.04.2014 г., като ще се обслужват минимум 20, максимум - 30 потребители.
През 2013 г. стартира работата по проект “Подкрепи ме!”, схема “Помощ в дома” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. В момента по проекта на работа са наети 30 безработни лица от всички населени места в общината - 15 домашни помощника и 15 домашни санитари. Те доставят услуги в обичайната домашна среда на 63- ма потребители, от които 29 лица с увреждания и 34 самотноживеещи възрастни хора.
            Или равносметката от динамичната, но и устойчива социална политика на Община Борово е 109 работни места в осемте услуги и 260 лица с увреждания, които получават социални услуги. В Община Борово хората с увреждани са почти 10 % от населението или приблизително около 680 лица, от тях една трета получават социални услуги.                       Социални услуги получават и около 150 самотноживеещи възрастни хора. За населението на община Борово, където хората в надтрудоспособна възраст са една трета, това е крайно недостатъчно. За да се работи по посока на доставянето на услуги и на други хора в неравностойно социално положение се създаде Общинско предприятие “Обществено хранене и социални услуги”. Развитието и усъвършенстването на неговите дейности тепърва предстои.
           
Грижата за бедните, слабите, самотните и изоставените е мерилото за зрялост на едно общество. Община Борово показа, че умее да работи с грижа за хората в неравностойно положение. Благодарност за това заслужават хората, заети с нелеката задача да работят в социалната сфера.

"Детелина" - името на надеждата
Цветелина Георгиева, "Детелина"-името на надеждата, ЦСРИ - Борово, социален работник, история на социалните услуги в Община Борово

Коментари

Популярни публикации от този блог

Добре дошли в Странджа!

Билките и техните магии за любов и раздяла

Бразая в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф